Payday loan


poniedziałek, 27 maja 2024

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
366760
dzisiajdzisiaj142
wczorajwczoraj446
w tym tygodniuw tym tygodniu142
w tym miesiącuw tym miesiącu29729
gości on line 4

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W KRUSZEWIE 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. 1.Podstawa prawna:
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7. września 1991r. ( art. 1, art. 67)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31. stycznia 2002r. ( §7 i §9)
 • Dz. U. Nr 165 poz. 1047 (§8a i §11a)
 1. 2.Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizujei zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

 

 1. 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, który zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół oraz według zaplanowanych zagadnień na poszczególne miesiące szkolne.

 

 1. 4.Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (modyfikowanymiarę potrzeb), zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

5. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy, podlegający Dyrektorowi szkoły.

6. W ramach świetlicy działa stołówka szkolna.

7. Dyżury podczas wydawania obiadu pełnią wychowawcy świetlicy.

§ 2

Cele i założenia świetlicy szkolnej

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki opiekuńczo-wychowawczej, tworzenie warunków do odpoczynku i relaksu, działalności twórczej.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:

a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,

b) pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

c) organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez dostarczenie dzieciom relaksu i rozrywki, w tym na świeżym powietrzu,

d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

e) upowszechnianie zasad kultury osobistej,

f) promowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

§ 3

Organizacja pracy świetlicy

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 8:00 – 14:35.

2. Ze świetlicy korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum:

a) dojeżdżający do szkoły,

b) miejscowi, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

c) którzy nie mają zajęć z powodu nieobecności nauczyciela, czekający na zajęcia pozalekcyjne.

3. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców. Uczniowie dojeżdżający z obwodu szkoły (Bronisławki, Jabłonowo, Węglewo) zapisywani są automatycznie bez wniosku. 

4. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń, do dnia 15. września. W wyjątkowych sytuacjach, jak np. podjęcie przez rodzica nowej pracy, zgłoszenia przyjmujemy w trakcie roku szkolnego.

5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

6. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

7. Wychowawca nie stosuje się do informacji przekazywanych przez ucznia. Każdą nową decyzję rodzic przekazuje w formie pisemnej z datą i podpisem. Wszelkie oświadczenia są dostępne na stronie internetowej szkoły (www.szkola.kruszewo.eu).

8. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.

9. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 25 osób.

10. Wychowankowie świetlicy mogą przebywać w dowolnie wybranym przez wychowawcę pomieszczeniu bądź na boisku szkolnym w zależności od możliwości i warunków atmosferycznych.

§ 4

Warunki korzystania ze świetlicy przez uczniów

 1. 1.Aktywnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych.
 2. 2.Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 3. 3.Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
 4. 4.Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 5. 5.Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy zostaną obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
 6. 6.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu:
 7. 7.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowaniaświetlicy o odbiorze                                                     dziecka ze świetlicy.
  • za zaginione telefony, MP3, urządzenia       techniczne i inne przedmioty pozostawione podczas zajęć wychowawca       świetlicy nie ponosi odpowiedzialności
  • uczniowie mogą wychodzić ze       świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela
         opiekuna świetlicy.

§ 5

Dokumentacja świetlicy

1. Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej zatwierdzony przez Dyrektora szkoły;

2. Regulamin świetlicy;

3. Regulamin stołówki szkolnej;

4. Dziennik zajęć świetlicowych;

5. Karty zgłoszeń dzieci miejscowych.