Payday loan


poniedziałek, 27 maja 2024

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
366759
dzisiajdzisiaj135
wczorajwczoraj446
w tym tygodniuw tym tygodniu135
w tym miesiącuw tym miesiącu29722
gości on line 4

 

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w KruszewieZasady wybierania i działania organu reguluje niniejszy regulamin
oparty na podstawie art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty.I CELE SAMORZĄDU

 

1. Zapewnienie uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu swoich problemów.
2. Stworzenie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się i przejmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
3.Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów.II ORGANIZACJA ZAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół.
2. Uczniowie poszczególnych klas powołują samorząd klasowy.
3. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego jest zebranie ogólne przedstawicieli samorządów klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. Organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu.
5. Radę Samorządy Uczniowskiego tworzy dziesięcioro uczniów (pięcioro ze szkoły podstawowej i pięcioro z gimnazjum).
6. Struktura Rady Samorządu Uczniowskiego:
- Przewodniczący
- Zastępca
- Sekretarz
- CzłonkowieIII ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO1. Samorząd Uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia,
takich jak :
a) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem oraz stawianymi wymaganiami;
b) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu zgodnej ze Szkolnymi Zasadami Oceniania;
c) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiania zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem fizycznym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) Prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej;
e) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
f) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.IV TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI1. Rada Samorządu Uczniowskiego na pierwszym spotkaniu dokonuje swego ukonstytuowania:
a) wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza
b) spośród swoich członków tworzy stałe lub doraźne sekcje umożliwiające wykonywanie określonych zadań
c) dokonuje wyboru opiekuna samorządu
2. Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok szkolny.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu RSU.
4. Listę uczestników posiedzenia RSU oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz RSU.
5. Uchwały są protokołowane w protokolarzu RSU. Za jego prowadzenie odpowiada sekretarz RSU.V WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się corocznie.
2. W wyborach uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie
3. Wybory są:
- powszechne (każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu);
- równe (każdy uczeń ma jeden głos);
- bezpośrednie (każdy uczeń wybiera osobiście);
- tajne (wybór jest anonimowy).
4. Samorządy klasowe ze szkoły podstawowej (z wyjątkiem I i II klasy) oraz z gimnazjum zgłaszają maksimum trzech kandydatów spośród swoich uczniów. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Kandydatami do RSU powinny być osoby, wykazujące się wysokim zaangażowaniem i posiadające nienaganną opinię w środowisku uczniowskim.
6. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Komisja Wyborcza, którą powołuje opiekun SU.
7. Komisja Wyborcza składa się z uczniów nie kandydujących w wyborach.
8. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
- przygotowanie i podanie list kandydatów;
- przygotowanie kart wyborczych;
- przeprowadzenie głosowania;
- ustalenie wyników wyborów;
- sporządzenie protokołu głosowania;
9. Kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej.
10. Komisja Wyborcza spośród podanych kandydatów sporządza dwie listy wyborcze:
- Pierwszą listę stanowią kandydaci klas : III, IV i V szkoły podstawowej. Kandydują oni z ramienia szkoły podstawowej.
- Drugą listę stanowią kandydaci z klasy VI oraz z klasy I i II gimnazjum. Kandydują oni z ramienia gimnazjum.
11. Podczas wyborów każdy uczeń wybiera jedną osobę kandydującą z szkoły podstawowej i jedną osobę kandydującą z gimnazjum.
12. Na kartach do głosowania osoby umieszczane są losowo.
13. Wybrani zostają ci kandydaci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy otrzymają największą liczbę głosów.VI RAMOWY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO1. Na początku kadencji Rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje nowy plan pracy.
2. Stałe zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwoływane są raz w miesiącu.
3. Zebrania Rady mogą być także w każdym czasie na wniosek samorządów klasowych, dyrektora szkoły, opiekuna samorządu i rady pedagogicznej.
4. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego protokołowane są przez sekretarza.
5. Formy i częstotliwość działania sekcji działających w ramach SU wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.VII ZASADY GROMADZENIA I WYDAWANIA FUNDUSZY1. Rada SU gromadzi fundusze na wspierania statutowej działalności szkoły.
2. Wszystkie wpływy do budżetu mogą pochodzić tylko z legalnych źródeł.
3. Podstawowym źródłem pozyskiwania funduszy są składki członkowskie, które pobiera od skarbników poszczególnych klas Skarbnik SU.
4. Fundusze mogą pochodzić ze źródeł, takich jak:
- zbiórki surowców wtórnych;
- organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych;
- datki sponsorów.
6. Pozyskane fundusze przeznaczone są na określone cele związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.
7. RSU pod nadzorem opiekuna prowadzi rejestr wpływów i wydatków.VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. W celu wymiany informacji i współdziałania z ogółem uczniów i radą pedagogiczną RSU zaprasza na swoje zebrania przewodniczących samorządów klasowych, dyrektora szkoły lub innych gości.
2. W przypadku nagannej postawy jednego z członków, może on zostać zawieszony lub odwołany z pełnionej funkcji. Odwołania dokonuje się w oparciu o uchwałę podjętą przez RSU na specjalnie zwołanym w tym celu spotkaniu.
3. Ukarany członek RSU ma prawo odwołać się od niesłusznej jego zdaniem decyzji do dyrektora szkoły w termini