Payday loan


sobota, 17 marca 2018

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
156077
dzisiajdzisiaj418
wczorajwczoraj1574
w tym tygodniuw tym tygodniu6197
w tym miesiącuw tym miesiącu18683
gości on line 19

 

I.PODSTAWA PRAWNA

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U. Nr 11, poz.114).

2.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm.).

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Opinia o uczniu w Zespole Szkół w Kruszewie jest przygotowywana przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego.

2.Opinię przygotowuje się na prośbę :

 

a)rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

b)poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,

c)Sądu Rejonowego – wydziału kuratorów sądowych,

d)innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MGOPS, Urzędu Gminy, PCPR.

 

3. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły    pisemnego wniosku / prośby o  jej sporządzenie.

4. Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

5. Opinia zostaje przygotowana w co najmniej dwóch egzemplarzach

z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.

6. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca, psycholog bądź pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji.

7. Rodzic ( prawny opiekun) odbiera informację z sekretariatu szkoły za pokwitowaniem odbioru.

8. Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej.

Załączniki:

1) Wniosek o wydanie opinii.