Payday loan


wtorek, 14 lipca 2020

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
240950
dzisiajdzisiaj353
wczorajwczoraj824
w tym tygodniuw tym tygodniu1177
w tym miesiącuw tym miesiącu14142
gości on line 2

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE

 W ZESPOLE SZKÓŁ

W KRUSZEWIE

 

Metody postępowania pracowników szkoły

 (pedagogicznych i niepedagogicznych) oraz szkoły jako instytucji

 w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 1

 

Zasady ogólne

 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szkoły.

Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły.

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja może w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.

 

§ 2

 Dojeżdżający uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły

 

1. W drodze do szkoły uczeń znajduje się pod opieką osoby dorosłej – opiekuna dowozu. Odpowiada ona za bezpieczeństwo uczniów w autobusie.

 

2.Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów opiekun zgłasza w możliwie najkrótszym czasie do dyrektora szkoły. Dyrektor wspólnie z wychowawcą  podejmują działania w celu zmiany zachowania ucznia. Informuje o sytuacji jego rodziców. Rodzice i uczeń zostają poinformowani o konsekwencjach dalszego nieodpowiedniego zachowania podczas dojazdu do szkoły i domu po zajęciach.

 

3. W przypadku braku poprawy zachowania uczeń może zostać zawieszony w prawie korzystania ze zorganizowanego dowozu do szkoły na pewien okres, o czym zostają zawiadomieni rodzice ucznia.

 

4. Zastrzeżenia wobec zachowania opiekuna uczniowie oraz ich rodzice powinni zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje kroki w celu wyjaśnienia zarzutów i zmiany sytuacji w porozumieniu z opiekunem i dyrektorem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ujściu organizującej dojazdy uczniów do szkoły na terenie gminy. O ustaleniach zawiadamia zainteresowanych.

 

§ 3

 Procedura oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć szkolnych

 

1. Po przyjściu do budynku uczniowie oczekują na otwarcie klas na korytarzu szkolnym.

2. Klasy otwierane są o godz. 8.00.

3. Nauczyciele rozpoczynają dyżur o godz. 7:45.

 

 

§ 4

 Procedury w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole

1. Dyrektor szkoły organizuje zastępstwa pełne lub doraźne.

2. Dopuszcza się zwolnienie uczniów z pierwszych lub ostatnich zajęć lekcyjnych po wcześniejszym poinformowaniu uczniów i rodziców:

Klas I - III SP- pisemnie

Klas IV-VI SP i gimnazjum - ustnie.

3. Uczniowie dojeżdżający w powyższej sytuacji przebywają na świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela.

 

§ 5

 Procedury w przypadku, gdy w czasie lekcji uczeń ma objawy chorobowe

1. Przy lekkich dolegliwościach nauczyciel udziela pierwszej pomocy.

2. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub wysokiej temperatury nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o chorobie ucznia.

3. Wychowawca lub inny nauczyciel telefonicznie informuje rodziców o dolegliwościach ucznia.

4. Rodzice osobiście mogą odebrać ucznia ze szkoły.

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (ich nieobecności w domu) dziecko pozostaje w szkole.

6. W razie nasilających się objawów chorobowych wzywa się lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowie ratunkowe.

 

§ 6

 Szkolne rekolekcje wielkopostne

 

1. O terminie rekolekcji informowani są rodzice w formie zwyczajowo przyjętej.

2. Nauki rekolekcyjne odbywają się w kościele parafialnym.

3. Do kościoła uczniowie przyprowadzani są przez nauczycieli.

4. W trakcie spotkań rekolekcyjnych pozostają pod opieką nauczycieli, katechetów.

5. Po spotkaniu rekolekcyjnym uczniowie wracają do szkoły pod opieką nauczycieli.

 

§7

 Niepowodzenia szkolne ucznia

 

Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia szkolne, wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych rozmów i ustalają sposoby pomocy uczniowi w zakresie uzupełnienia przez niego braków.

 

Formy pomocy:

- pomoc koleżeńska

- pomoc nauczyciela uczącego – konsultacje,

- dodatkowe zajęcia edukacyjne wyrównujące  

Uczeń może zostać objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 

§8

 Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia

 

1. Zatrzymanie lub odnotowanie ucznia, który dopuścił się dewastacji mienia przez nauczyciela –świadka wydarzenia.

2. Zabezpieczenie zdewastowanego mienia przez nauczyciela.

3. Poinformowanie Dyrektora szkoły.

4. Odnotowanie świadków zdarzenia przez nauczyciela.

5. Spisanie protokołu zdarzenia przez nauczyciela oraz zebranie podpisu świadków.

6. Poinformowanie rodziców o zdarzeniu i wezwanie do szkoły na rozmowę.

7. Rozmowa z rodzicami w obecności ucznia, wychowawcy, świadków zdarzenia oraz pedagoga i Dyrektora szkoły w celu ustalenia ewentualnego pokrycia kosztów naprawy zdewastowanego mienia.

8. Ukaranie ucznia zgodnie z systemem oceniania i zobowiązuje się do przestrzegania szkolnych regulaminów i Statutu Szkoły.

9. W przypadku, gdy rodzice nie stawiają się na wezwanie, zawiadomienie policji (gdyż dewastacja mienia w miejscu publicznym jest przestępstwem ściganym z urzędu).

10. W przypadku, gdy wezwani na rozmowę rodzice odmawiają pokrycia kosztów zdewastowanego mienia, postępowanie jw. (zawiadomienie policji).

11. W przypadku  ponownej dewastacji mienia lub złamania przez ucznia warunków podpisanego kontraktu – skierowanie sprawy do sadu rodzinnego.

 

§ 9

 Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 

Uczeń na teren szkoły przynosi tylko przedmioty potrzebne bezpośrednio do lekcji.

Pozostałe pozostawia w szafce uczniowskiej np.: telefon komórkowy

 Kradzież zgłoszona przez ucznia.

 1. Uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi ( będącemu najbliżej zdarzenia).

 2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.

 3. Dyrektor podejmuje decyzję:

 • przekazać sprawę policji

 • zastosować karę zgodnie z regulaminem

 4. Nauczyciel sporządza notatkę zgłoszenia kradzieży.

 Kradzież zauważył nauczyciel.

 1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od pozostałych w celu zabezpieczenia ewentualnych dowodów.

 2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Szkoły.

 3. Dyrektor podejmuje decyzje:

 • o zastosowaniu kary regulaminowej

 • o przekazaniu sprawy policji

 4. Nauczyciel sporządza notatkę zgłoszenia kradzieży.

 

§10

 Fałszerstwo

 

Sytuacje fałszerstwa w szkole:

1. Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności),

2. Przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,

3. Podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie,

4.Inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.).

5. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:

 - wychowawca klasy,

 - nauczyciel przedmiotu,

 - pedagog szkolny,

 - dyrektor gimnazjum.

6. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:

- powiadomienie rodziców ucznia,

- spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,

- podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.

7. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję do Komendy Policji.

 

§ 11

 Palenie papierosów

 

Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki:

 

1. W sytuacji palenia papierosów przez ucznia i podjętych działaniach informowani są rodzice ucznia

2. Wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia,

3. Uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia, zostaje zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania.

4.Wychowawca sporządza się adnotację w zeszycie spostrzeżeń

5.Wobec ucznia stosuje się system kar opisany w Statucie szkoły

6. Pedagog prowadzi dokumentację dotyczącą pracy z uczniem. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w dyskotece)

 

 

§12

 Zagrożenie demoralizacją ucznia

 

1.Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:

 - używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych,

 - używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, wagarów,

 - udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,

 - powtarzających się zachowań agresywnych,

 - prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,

 - przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych uczniów,

wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy.

 

2. Działania te mogą mieć formę:

- indywidualnych rozmów z uczniem

- rozmów z uczniem w obecności rodzica

 - podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych

- udziału w zajęciach terapeutycznych indywidualnych lub grupowych

- zmiany klasy na równorzędną, za zgodą Dyrektora szkoły.

 

3.W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor szkoły zwraca się prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj: · Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, · Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, · Komendy Policji – Wydziału Prewencji, · i innych w zależności od potrzeb.

 

§ 13

Nieobecność rodziców ucznia

 

1.Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie szkoły

2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją dyrekcji szkoły.

3. Dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Komendy Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

§ 14

 Uczennica w ciąży

 

1.Wobec uczennicy w ciąży zespół w składzie: dyrektor szkoły, wychowawca klasowy, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotowi w porozumieniu z rodzicami przygotowują program pomocy niezbędnej do uzyskania sukcesu edukacyjnego.

2. Uczennica może korzystać z następujących form pomocy:

 · dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji pozaszkolnej uczennicy

 · indywidualnych konsultacji przedmiotowych

 · indywidualizacji toku nauczania i oceniania wiadomości

 · dodatkowych egzaminów klasyfikacyjnych bądź poprawkowych w terminie dogodnym dla uczennicy / nie później niż do 6 miesięcy od pierwszego ustalonego terminu

3. Pedagog szkolny przygotowuje plan wsparcia psychologicznego uczennicy do wspólnej realizacji z jej rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi.

4. W razie potrzeby szkoła podejmuje kroki w celu wsparcia materialnego uczennicy / m.in. współpraca z GOPS, instytucjami charytatywnymi, sponsorami /.

 

§ 15

 Osoba obca na terenie szkoły

 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą

 1.Postepowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:

 · Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu

 · W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej

 · W innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub sekretariatu

 2. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.

 

§16

 Próby samobójstwa oraz inne zachowania autodestrukcyjne u uczniów

 

Każdy pracownik pracujący w Zespole Szkół w Kruszewie ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia.

 

A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.

 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:

mówienie (lub wyrażanie w inny sposób) o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,

mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu,

pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów, unikanie kontaktów, również z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie, zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność używanie wyrażeń, które mówią o jakimś krańcowym momencie w czasie, wiążą się z końcem, zaprzestaniem, odejściem itp. przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań, zaprzestanie dbałości o wygląd i higienę osobistą lub zmiana innych nawyków zachowania, kłopoty ze snem, bezsenność, brak apetytu,

 podejmowanie w przeszłości prób samobójczych, przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków itp.

 B. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia zostaje powołany zespół kryzysowy w składzie: wychowawca, dyrektor szkoły, pedagog szkolny

 

Zespół od chwili uzyskania takiej informacji: nie pozostawia ucznia znajdującego w kryzysie samego i próbuje przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce, podejmuje próbę oceny realności zagrożenia (wywiad z osobą przekazującą informację oraz z samym uczniem), poinformowanie o zaistniałej sytuacji i o zagrożeniu rodziców, przekazanie dziecka pod opiekę rodziców lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia (zwłaszcza związana z przemocą, alkoholem lub innymi patologiami) odpowiednim instytucjom (np. policji).

Uczeń jak najprędzej powinien zostać otoczony opieką pedagoga szkolnego, psychologa lub w zależności od sytuacji również psychoterapeuty

 

C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą

 

Po uzyskaniu informacji o zagrożeniu zostaje powołany zespół kryzysowy w składzie: wychowawca, dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog

 

Zespół powinien podjąć następujące działania:

 O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy Rady Pedagogicznej w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia przez wszystkich nauczycieli.

Należy dokonać diagnozy ryzyka utrzymywania się zagrożenia ponowienia próby samobójczej,

Należy zaplanować dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia specjalisty,

Należy podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo,

 Należy otoczyć ucznia szczególną życzliwością, bez obiecywania zachowania tajemnicy o podjęciu próby samobójczej,

Należy bacznie obserwować jego zachowanie w szkole, starać się dociec dogłębnych powodów, dla których uczeń próbował popełnić samobójstwo,

Należy złożyć adekwatną do własnych możliwości deklarację własnej dostępności i dyspozycyjności, poinformować ucznia o wszystkich dostępnych ośrodkach wsparcia,

Należy wskazać różne systemy oparcia, zasoby wewnętrzne i zewnętrzne (w tym miejsca, w których można uzyskać pomoc

 

Każdy nauczyciel w przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji o sytuacjach opisanych w punkcie A, B i C powinien niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły

  

§17

 Postępowanie wobec rodziców (prawnych opiekunów) zgłaszających się po odbiór dzieci w stanie nietrzeźwym

1. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki nad dzieckiem osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu.

2. O podejrzeniu, że rodzic (prawny opiekun) zgłaszający się po odbiór dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwym, należy bezzwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub dyrektora.

3. Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły i wzywa innego opiekuna dziecka.

4. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, dyrektor wzywa policję.

 

§18

 Postępowanie w przypadku o podejrzenie, że dziecko może być krzywdzone w domu

 

1. Wychowawca diagnozuje środowisko rodzinne ucznia.

2. Zgłasza problem psychologowi lub pedagogowi szkolnemu.

3. Pedagog i/lub psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dotyczącą zmiany metod postępowania, konsekwencji prawnych i skutków emocjonalnych dla dziecka.

4. W przypadku konieczności specjalistycznej pomocy szkoła kieruje rodzinę na terapię do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy TPD.

5. Jeżeli postępowanie rodziców wobec dziecka nie zmienia się,a wychowawca upewni się, że jest ono ofiarą przemocy domowej (widoczne obrażenia i rozmowa z dzieckiem), niezwłocznie zgłasza problem psychologowi lub pedagogowi szkolnemu.

6. Uczeń zostaje odprowadzony do pielęgniarki szkolnej, która udziela pierwszej pomocy medycznej (albo pomoc i obdukcja lekarska).

7. Po zapoznaniu się z okolicznościami dyrektor, w porozumieniu z psychologiem lub pedagogiem, podejmuje decyzję o dalszych czynnościach:

 1. a)zgłoszenie sprawy dzielnicowemu (lub złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa),
 2. b)sporządzenie wniosku do sądu z prośbą o interwencję,
 3. c)poinformowanie MOPS – u, jeżeli rodzina korzysta z pomocy.

 

§19

 Procedura powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych)

 

 1. Nauczyciele na miesiąc przed Radą Pedagogiczną pisemnie informują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych) z zajęć edukacyjnych i zachowania podczas spotkań z rodzicami , które znane są rodzicom na początku roku szkolnego.

Jeżeli rodzice nie będą obecni na zebraniu:

-          następnego dnia kontaktujemy się telefonicznie z rodzicem

-          przekazanie informacji o proponowanych ocenach przez ucznia , podpisaną przez rodzica informację uczeń przynosi wychowawcy klasy

-          jeżeli w ciągu 2 dni uczeń nie przyniesie podpisanej informacji , wychowawca powiadamia rodzica listownie za potwierdzeniem zwrotnym.

         Jest to ostateczne powiadomienie rodziców o proponowanych ocenach.

 

§ 20

 Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 

Każdy uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia swoich nieobecności w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły.

Rodzice/ prawni opiekunowie informują telefonicznie o nieobecności swego dziecka, powiadamiając wychowawcę lub sekretariat szkoły.

Rodzice usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku braku usprawiedliwienia od rodziców/prawnych opiekunów, godziny nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.

Usprawiedliwienie winno zawierać: imię i nazwisko ucznia, termin nieobecności (od– do), przyczynę nieobecności, czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna).

W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wychowawcy, dopuszcza się ustne usprawiedliwienie nieobecności dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie podanym powyżej.

Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy lub sekretariatu szkoły. Jeżeli do takiego powiadomienia nie dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.

O przyjęciu i zaakceptowaniu usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy.

Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów (usprawiedliwienia rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.).

W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia/usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły lub skontaktować się z placówka służby zdrowia.

 

§ 21

 Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania

 

Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu.

Zwolnienie musi zawierać: powód zwolnienia, godziny lekcyjne, z których uczeń ma być zwolniony, oraz czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna.

Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić: wychowawca ucznia, oczywiście po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica. Inny nauczyciel, ale tylko jeżeli wychowawca jest nieobecny w szkole, lub nie może osobiście zwolnić ucznia; w takiej sytuacji nauczyciel musi z sekretariatu szkoły zatelefonować do rodziców ucznia w celu potwierdzenia autentyczności zwolnienia.

Dyrektor szkoły, ale w sytuacjach naprawdę wyjątkowych, w których wychowawca nie może zwolnić ucznia, a z rodzicem ucznia nie można się skontaktować telefonicznie.

Nauczyciel-opiekun, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.; ma on obowiązek powiadomić wychowawcę danej klasy.

Wychowawca dokonuje zwolnienia, wpisując do dziennika nieobecność usprawiedliwioną na wszystkich lekcjach, z których uczeń się zwalnia.

Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność.

W sytuacji  kiedy rodzic kontaktuje się osobiście i odbiera swoje dziecko ze szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych, o takiej sytuacji powinien być również poinformowany wychowawca zwalnianego ucznia.

 

  §22

Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne organizowane konkursy

 

Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe

i inne konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć (w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego rodziców).

Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych. Lista oprócz imion

i nazwisk, klasy, zawiera nazwę konkursu/rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod opieką którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być zostawiona w sekretariacie szkoły najpóźniej na dzień przed zorganizowanymi i zaplanowanymi zajęciami. Sekretarka kopiuje listę, która stanowi załącznik do zastępstw dla nauczycieli.

Na podstawie w/w listy wychowawcy zaznaczają w dzienniku usprawiedliwioną nieobecność ucznia na zajęciach. W rubryce dotyczącej frekwencji wychowawca zaznacza rodzaj zajęć np. zawody, olimpiada itp.

Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do szkoły.

Jeżeli konkurs lub zawody trwają np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień przewidzianych jest np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale może być zwolniony z odpowiedzi.

   

  § 23

 Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 

O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie.

Rodzice ucznia składają w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora szkoły, do którego dołączają zaświadczenie lekarskie.

Podanie, o którym mowa, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły

w ciągu 10 dni od daty wystawienia zaświadczenia.

Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję

o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy oraz nauczycieli WF-u.

Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach, lub za zgodą nauczyciela WF-u może przebywać

w bibliotece szkolnej lub w innym miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły.

W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Konieczna jest również zgoda dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

W przypadku zwolnienia z zajęć WF-u trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia.

Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

O terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez nauczyciela WF-u, a nie data wystawienia zwolnienia przez lekarza.

Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia.

W przypadku nieprzestrzegania procedury, uczeń może być niesklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego.

 

§24

 Procedura kontroli frekwencji uczniów oraz spełniania obowiązku szkolnego

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) – art. 15, 16, 18, 19, 20.

Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954). Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225).

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie, odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

O każdym przypadku wagarów wychowawca niezwłocznie informuje rodziców ucznia.

Obowiązkiem wychowawcy jest systematyczne (miesięczne) rozliczenie frekwencji swoich wychowanków.

W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających, co najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionej w okresie jednego miesiąca, a także w przypadku ewidentnych wagarów wychowawca:

przekazuje dyrektorowi szkoły, pedagogowi szkolnemu informację o takim uczniu, powiadamia telefonicznie rodziców ucznia, a jeśli zajdzie taka potrzeba  listem poleconym, o absencji ucznia i wzywa ich do szkoły celem wyjaśnienia danej sytuacji, wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem, w obecności dyrektora, lub pedagoga szkolnego, przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności dziecka, a także zobowiązuje ich do spowodowania systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły.

Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) przez ucznia, wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

W przypadku braku współpracy rodzica /prawnego opiekuna z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów (np. uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła dwukrotnie listem poleconym upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.

W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły, kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego.

Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.

W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie  której nastąpiło odroczenie.

 

§25

 Procedura postępowania w przypadku niespełniania obowiązku nauki przez ucznia niepełnoletniego

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach, a w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia – odnotowuje to w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.

Wychowawca klasy jest zobowiązany do bezwzględnego informowania pedagoga lub psychologa szkolnego o uczniach niespełniających obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% godzin). Na wniosek wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego dyrektor szkoły stosuje upomnienie w stosunku do rodziców ucznia niespełniającego obowiązku nauki, zobowiązujące do podjęcia wymienionego obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia.

W razie niewykonania obowiązku we wskazanym terminie, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny i Wydział do Spraw Nieletnich o zagrożeniu demoralizacją.

Na wniosek wychowawcy klasy dyrektor szkoły może zastosować wobec ucznia, który ma wysoką nieusprawiedliwioną absencję, kary lub/i środki dyscyplinujące określone w statucie szkoły.

 

§26

 Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, powinien niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu uczniowi opiekę oraz  udzielić mu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach zawiera załącznik  nr 1 dołączony do procedury).

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w sali znajdującej się najbliżej. O wypadku, do którego doszło na terenie szkoły, należy powiadomić pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoły oraz szkolnego inspektora BHP.

O każdym wypadku należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten należy zgłosić do sekretariatu i wypełnić protokół powypadkowy. Powiadomić o wypadku rodziców może pielęgniarka szkolna, nauczyciel, pod opieką którego zdarzył się wypadek, wychowawca, dyrektor szkoły lub sekretarka.

Przy lekkich urazach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, należy ustalić z rodzicem ucznia konieczność wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjazdu rodzica, godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o tych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w dzienniku zajęć. Jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka ze szkoły osobiście, to do zakończenia zajęć przebywa ono w szkole lub pod opieką wyznaczonej przez dyrektora szkoły osoby.

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy, ryzyko utraty przytomności, trudności w oddychaniu) należy  wezwać  pogotowie ratunkowe (może to zrobić pielęgniarka szkolna, nauczyciel, dyrektor szkoły, sekretarka)

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie policję, prokuraturę, organ prowadzący oraz nadzorujący szkołę.

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin przez zespół powypadkowy.

Zawiadomień dokonuje dyrektor szkoły, a w przypadku nieobecności dyrektora zawiadomień dokonuje nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły (posiadający stosowne pełnomocnictwo) lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik.

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, wycieczki, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. Ma on również obowiązek powiadomienia o wypadku dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia oraz udzielenia pierwszej pomocy(jeżeli jest taka potrzeba, ma obowiązek wezwania Pogotowia Ratunkowego).

Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przygotowuje protokół powypadkowy.

Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków uczniów oraz omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne, aby zapobiec podobnym zdarzeniom.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy dotyczące wypadków osób znajdujących się pod opieką szkoły (Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

§27

 Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym w wypadkach

 

Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu Karnego).

Nie należy lekceważyć wypadków lekkich, niewymagających interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.). Każde, nawet drobne skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

Należy zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.

Należy wezwać pielęgniarkę szkolną, a przypadku jej nieobecności – powiadomić nauczycieli przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (lista nauczycieli przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest wywieszona na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim) oraz w miarę swoich możliwości udzielić podstawowej pierwszej pomocy.

Jeżeli stan osoby poszkodowanej tego wymaga, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia.

Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby.

Zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny (ciepłe okrycie) oraz psychiczny.

Poszkodowanemu nie wolno podawać leków, tabletek przeciwbólowych.

W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno go przenosić (za wyjątkiem sytuacji, gdy miejsce zdarzenia zagraża jego bezpieczeństwu).

W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku krążenia, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe.

Nie wolno pozostawiać poszkodowanego bez opieki.

 

§28

 Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku, któremu uległ pracownik szkoły

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 870); na podstawie art. 237 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

 

Obowiązki pracodawcy:

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

Zabezpieczyć miejsce wypadku.

Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

Zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym.

Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku.

Powołać zespół powypadkowy.

Dokonać wpisu do rejestru wypadków przy pracy.

Zarządzić stosowanie profilaktycznych środków oraz środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Omówić okoliczności i przyczyn wypadku na Radzie Pedagogicznej.

  Obowiązki pracownika

 W razie wypadku przy pracy:

Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, zobowiązany natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zawiadomić o wypadku pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoły oraz inspektora BHP (jeżeli to konieczne należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego na to pozwala, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku dyrektora szkoły oraz inspektora BHP.

Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym, pracownik jest obowiązany zawiadomić swojego przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu.

 

§29

 Procedura postępowania przy złamaniu zakazu korzystania z telefonu komórkowego

 

Uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz w czasie lekcji. Aparaty powinny być wyłączone i schowane.

W przypadku nieprzestrzegania w/w zapisu telefon (lub inne w/w urządzenie) zostaje odebrany przez nauczyciela i zdeponowany w sekretariacie szkoły. Telefon musi być przez ucznia wyłączony. Nauczyciel, zostawiając telefon w sekretariacie, dołącza informację, do kogo należy telefon oraz z której klasy jest uczeń.

Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy, a wychowawca – rodziców ucznia.

Również w przypadku odmowy oddania przez ucznia telefonu (lub innego w/w urządzenia) nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz rodziców ucznia.

W każdej z w.w. sytuacji nauczyciel odnotowuje w zeszycie spostrzeżeń informację o takim zdarzeniu. Telefon lub inne urządzenie elektroniczne z sekretariatu szkoły (odbierają rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

W przypadkach nagłych, wymagających konieczności kontaktu ucznia  z rodzicami, może on skorzystać z telefonu w sekretariacie.

Za nieprzestrzeganie zakazu używania telefonu komórkowego (lub innego w/w urządzenia) na zajęciach lekcyjnych grozi:

za pierwszym razem – uwaga wpisana do zeszytu spostrzeżeń, powiadomienie wychowawcy oraz rodziców ucznia, w przypadku powtarzających się sytuacji łamania w/w zakazu – uczeń może mieć obniżoną ocenę z zachowania oraz mogą być wykorzystane inne procedury zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół w Kruszewie.

 

§30

 Procedura pełnienia dyżurów nauczycielskich

  

1. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn. za porządek, niedopuszczenie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po balustradach itp.           

2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci:

zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, sanitariatach oraz w zakamarkach,

nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego /sklep, ulica, dom/

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzenie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora

5. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję

6. Obowiązkowo zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie usunąć

7. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp

8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrektorowi szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki

9. Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami i ocenia ich pomoc w wypełnianiu nadzoru nad dziećmi i młodzieżą

10. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje również jego dyżury /przed lekcją zastępowaną/. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, informuje o tym fakcie wicedyrektora, który wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru

11. Plan dyżurów i jego zmiany opracowuje wicedyrektor szkoły. Przyjęty plan dyżurów nauczyciel potwierdza podpisem.

 

§31

 Procedura w przypadku, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji

1. Nauczyciel ustnie upomina ucznia.

2. W przypadku, gdy upomnienia są nieskuteczne nauczyciel wzywa wychowawcę lub dyrektora szkoły.

3. Wychowawca (dyrektor, koordynator ds. bezpieczeństwa lub pedagog) przeprowadza z uczniem rozmowę poza salą lekcyjną i z rozmowy sporządza notatkę.

4. Zdarzenie nauczyciel lub wychowawca odnotowuje w zeszycie uwag.

5. W przypadku częstego zakłócania lekcji przez ucznia wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły.

 

§32

 Procedura spotkań z rodzicami uczniów poza zebraniami

1. Zasadniczo rodzice pozyskują informacje o swoich dzieciach podczas zebrań szkolnych lub klasowych.

2. Nauczyciel udziela informacji poza zebraniem tylko w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, tj. podczas przerw między lekcyjnych, przed rozpoczęciem zajęć, po zakończonych lekcjach lub w czasie „okienka”, pod warunkiem, że nauczyciel w tym czasie nie pełni dyżuru.

3. Nauczyciel może udzielić informacji telefonicznie.

 

§33

 Procedura w przypadku, gdy nauczyciel potrzebuje pomocy

 ( interwencji) dyrektora podczas lekcji

 

1. Nauczyciel w sytuacjach koniecznych ma prawo wysłać przewodniczącego klasy lub wybranego przez siebie ucznia do dyrektora i zgłosić pilną potrzebę interwencji.

 

 §34

 Procedura organizacji apeli i uroczystości szkolnych

 1.Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się z nauczycielem, z którym mają zajęcia w salach lekcyjnych.

 1. 2.W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:

sprawdzić obecność uczniów w klasie, ( w przypadku gdy nie ma wpisuje adnotację do zeszytu spostrzeżeń)

sprawdzić, czy uczniowie posiadają strój galowy, (w przypadku gdy nie ma wpisuje adnotację do zeszytu spostrzeżeń)

przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych.

3. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach.

4. Nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami klasy.

5. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce zorganizowanej uroczystości, według kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.

6. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z nauczycielami, zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Ma również obowiązek informować nauczycieli o ewentualnym zwolnieniu ucznia z zajęć lekcyjnych np. na przeprowadzenie próby.

7. Nadzór nad organizacja każdej uroczystości szkolnej sprawuje wyznaczony nauczyciel.

8. Organizator uroczystości lub apelu szkolnego jest zobowiązany, na co najmniej trzy dni przed jej zorganizowaniem, do przedstawienia dyrektorowi szkoły harmonogramu - scenariusza imprez.

 

§35

 Procedura organizowani wycieczek

  

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły.

2. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.

4. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych (według Załącznika nr 1).

5. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły.

6. Wycieczkę przedmiotową, która ma się odbyć podczas planowej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi. Przeprowadzenie wycieczki należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

7. Planowane wycieczki wielodniowe oraz te jednodniowe, które mają odbyć się w dniach zajęć dydaktycznych należy wpisywać, w terminie do 30 listopada danego roku szkolnego i zamieścić w harmonogramie znajdującym się u dyrektora szkoły.

8. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

9. Funkcje opiekunów wycieczki pełnią nauczyciele.

10. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki.

-         Wycieczkę lub imprezę pod względem merytorycznym i organizacyjnym przygotowuje kierownik wycieczki. Następnie informuje on uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: trasie, harmonogramie i regulaminie.

-         Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

 • opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
 • opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
 • zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 • zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki ich przestrzegania,
 • określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieęi i bezpieczeństwo uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 • nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 • organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 • dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 • dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
 • w porozumieniu z dyrektorem przygotowuje przydział zadań opiekunom, określa harmonogram dyżurów, przydział uczniów do grupy danego opiekuna.
 • w porozumieniu z opiekunami dokonuje podziału zadań wynikających z programu między uczestników , które spełniają pod nadzorem opiekunów.

-         Opiekun w szczególności:

 • sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami,
 • współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

11. Na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia 2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w sekretariacie, a drugi zabierany jest na wycieczkę) oraz do wglądu następujące dokumenty:

 1. a.co najmniej 2 egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje w szkole),
 2. b.pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci w wycieczce wraz ze zobowiązaniem do zapewnienia im bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki a domem,
 3. c.wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia;
 4. d.regulamin wycieczki,

12. Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

13. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki lub imprezy.

14. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez wychowawcę klasy lub kierownika wycieczki i zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. 1.Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika wycieczki).
  1. a)podczas wycieczek na terenie Kruszewa – 30;
  2. b)podczas wycieczek poza teren Kruszewa – 15;
  3. c)podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej (w tym rowerowych) – 10.
  4. 2.Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą liczbą opiekunów, nawet jeżeli spełnione zostały wymogi wymienione w punkcie 1.
  5. 3.Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników.
  6. 4.Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.
  7. 5.Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek kolarskich powinni posiadać karty rowerowe oraz kaski rowerowe.
  8. 6.Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
  9. 7.Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybycia do punktu docelowego.
  10. 8.Opiekun pełni swoją funkcję przez cały czas trwania wycieczki (także w nocy). Nie zezwala na samowolne oddalanie się od grupy żadnego z uczestników.
  11. 9.Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględniać fakt, że kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę w rytmie: 4 godziny jazdy - jedna godzina odpoczynku; 2 godziny jazdy - 30 minut odpoczynku; 2 godziny jazdy (pozwala to przejechać trasę o długości około 500 km). Autokar przed wyjazdem powinien być sprawdzony przez funkcjonariuszy policji. Załącznik poniżej.
  12. 10.Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
  13. 11.Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  14. 12.O każdym wypadku kierownik wycieczki zawiadamia niezwłocznie rodziców/opiekunów poszkodowanego i dyrektora szkoły.
  15. 13.Opiekunowie pełnią swoją funkcję, aż do przekazania ostatniego dziecka rodzicom (opiekunom) po zakończeniu wycieczki. Opiekun nie ma prawa przekazać dziecka innej osobie jak rodzic/prawny opiekun, jeśli nie posiada ona pisemnego upoważnienia rodziców.

 

 

…………………………………….                                    ……………………………...

                (pieczęć szkoły)                                                                                     (data, miejscowość)

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

Prośba o dokonanie przeglądu stanu technicznego autokaru

 

 

W związku z organizowaną przez naszą szkołę w dniu …………… wycieczkę autokarową do ………………………… , zwracamy się z uprzejmą prośbą

o dokonanie przeglądu stanu technicznego autokaru wynajętego od ….…………………………………………………………………………………………..

Prosimy również o sprawdzenie uprawnień do kierowania pojazdem oraz gotowość do podjęcia zadań z tym związanych przez kierowcę.

 

 

 

 

                                                                           ………………………………….

                                                                                                                             (pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruszewo, ………………….

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ syna ................................................................ , uczennicy/ucznia klasy ………w wycieczce do ………………………………………..…
w terminie............................... Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyjazdu w wysokości …………..zł.

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne do wyjazdu mojego dziecka na w/w wycieczkę.

................................................

podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

......................................................................................................................................................

 

Kruszewo, ………………….

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ syna ................................................................ , uczennicy/ucznia klasy ………w wycieczce do ………………………………………..…
w terminie............................... Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyjazdu w wysokości ……….…..zł.

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne do wyjazdu mojego dziecka na w/w wycieczkę.

................................................

podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

…………………………………

                Pieczęć szkoły

 

Lista uczestników wycieczki

 

Trasa: …………………………………………………………………………………………

 

 

Termin  …………………………………………………

 

 

LP.

Imię i nazwisko

Klasa

Adres zamieszkania

Telefon

kontaktowy

Opiekun

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy kierownika wycieczki ………………………………………………….

 

…………………………………

Pieczęć i podpis dyrektora

 

 

§38

 Procedura organizowania dyskotek szkolnych

1. Dyskoteki szkolne organizowane są w dni powszednie z wyłączeniem piątków.

2. Dyskoteki zaczynają się po zakończeniu zajęć i trwają najdłużej do 1930.

3. Podczas szkolnych dyskotek wszystkie drzwi szkoły są pozamykane.

4. Szkoła nie zapewnia odwozów po dyskotekach.

5. Na tydzień przed planowaną dyskoteką należy uzyskać zgodę co najmniej dwóch nauczycieli oraz ustalić osoby odpowiedzialne za sprzęt muzyczny i porządek po dyskotece.

6. Uczniowie, którzy na I lub II okres klasyfikacyjny uzyskali ocenę nieodpowiednią lub naganną nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.

7. Uczniowie chcący brać udział w dyskotece przynoszą do opiekuna dyskoteki deklarację uczestnictwa podpisaną przez rodziców (na dwa dni przed planowaną dyskoteką).

8. Na dzień przed planowaną dyskoteką jej organizator powinien przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia listę uczniów oraz deklaracje przyniesione przez uczniów.

9. W czasie dyskoteki jeden nauczyciel pełni dyżur przy drzwiach wejściowych.

10. Nauczyciel dyżurujący przy drzwiach wejściowych zapisuje na listę   uczniów będących na dyskotece, sprawdza, czy dany uczeń dostarczył deklarację oraz zapisuje czas wyjścia ucznia, który wcześniej wychodzi ze szkolnej dyskoteki.

11. Po zakończeniu dyskoteki uczniowie odpowiedzialni za sprzęt i porządek zabezpieczają sprzęt muzyczny oraz doprowadzająw którym odbywała się dyskoteka do porządku.

12.Nauczyciele – opiekunowie kończą swój dyżur w momencie opuszczenia budynku szkoły przez ostatniego ucznia.

 

 

Zał.1 Lista uczestników dyskoteki szkolnej.

Zał.2 Zgoda na uczestnictwo w dyskotece szkolnej.

 

 

Lista uczestników dyskoteki szkolnej

 

Opiekunowie:

 

Data ……………..

1.

……………………………

 

 

2.

……………………………

 

 

3.

……………………………

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Godz. wejścia

Godz. wyjścia

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na uczestnictwo w dyskotece szkolnej

 

 

                Wyrażam zgodę na uczestnictwo w dyskotece szkolnej mojej córki/syna ……………………………………………………………………… z klasy ………………. która odbędzie się w dniu ……………….. w godzinach od ……… do ………… .

                Po zakończonej dyskotece biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i samodzielny powrót dziecka do domu.

 

……………………………….

Podpis rodzica/opiekua

 

 

 

 

§39

 Procedura zgłaszania ucznia gimnazjum na badania diagnostyczne w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

1. Wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla ucznia gimnazjum mogą złożyć:

a) nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzący zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych

b) rodzice/ opiekunowie prawni

2. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1, składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

3. Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii) oraz pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

4. Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność przeprowadzenia badań i wydania opinii).

5. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile.

6. Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się do Poradni.

7. Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego oraz informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) i szkołę.

 

 §40

 Metody współpracy szkoły z policją

 1. W ramach oddziaływania profilaktyczno – wychowawczego Zespól Szkól w Kruszewie utrzymuje stałą współpracę z Komisariatem Policji w Ujściu.

2. Koordynatorem tej współpracy jest pedagog szkolny, który w razie potrzeby kontaktuje się z dzielnicowym, w rejonach 3. których mieszkają uczniowie naszej szkoły.

4. W sytuacjach nagłych z policją skontaktować może się każdy pracownik szkoły. Numery telefonów znajdują się w pokoju nauczycielskim. Za ich aktualizację odpowiada pedagog szkolny.

5. Szkoła informuje policję o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży.

 

UWAGA!

Z początkiem każdego roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów, rodziców z procedurami ich obowiązującymi. Uczeń potwierdza podpisem znajomość procedur.