Payday loan


sobota, 16 grudnia 2017

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
149855
dzisiajdzisiaj359
wczorajwczoraj384
w tym tygodniuw tym tygodniu2715
w tym miesiącuw tym miesiącu7204
gości on line 32

Zasady rekrutacji uczniów

do klas pierwszych Gimnazjum Zespołu Szkół w Kruszewie


Kryteria opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078).


1. Do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.


2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą być przyjmowani absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w wypadku dysponowania wolnymi miejscami.


3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, o przyjęciu do klasy I decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez ucznia w trakcie postępowania rekrutacyjnego (maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 80), w tym:
3.1. Liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu (maksymalnie 40 pkt.).
3.2. Liczba punktów przyznanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej      (maksymalnie 30 pkt.) z następujących przedmiotów:
- język polski
- matematyka
- historia
- przyroda
- język obcy
Przy przeliczaniu ocen na punkty obowiązuje punktacja
- ocena celująca ? 6 pkt.
- ocena bdb ? 5 pkt.
- ocena db ? 4 pkt.
- ocena dst ? 3 pkt.
- ocena dop. ? 0 pkt.
3.3. Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać za udokumentowane osiągnięcia:
- na etapie wojewódzkim 10 pkt.;
- na etapie okręgowym 5 pkt.
3.4. Zachowanie ucznia kończącego szkołę podstawową ocenione zostało na co najmniej ?dobre?.
Do Gimnazjum Zespołu Szkół w Kruszewie dostają się uczniowie, którzy uzyskali najwyższą wśród kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum liczbę punktów oraz mają nie niższe niż dobre zachowanie.


4. Warunkiem przyjęcia dziecka do I klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Kruszewie jest złożenie nw. kompletu dokumentów:
? oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
? zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla uczniów klas VI;

Marzanna Nerkowska
Dyrektor Gimnazjum
Zespołu Szkół w Kruszewie