Payday loan


niedziela, 18 listopada 2018

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości."

Kornel Makuszyński

Spis treści

Organy szkoły

DLA UCZNIA

DLA RODZICA

DLA NAUCZYCIELA

Licznik odwiedzin
176253
dzisiajdzisiaj826
wczorajwczoraj857
w tym tygodniuw tym tygodniu7229
w tym miesiącuw tym miesiącu15081
gości on line 19

 

Informacja

dla ucznia Zespołu Szkół w Kruszewie

przystępującego do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

 

 

1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu lub egzaminu określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz.562 z późn.zm.).

2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania sprawdzianu i egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu i egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki ustawy o systemie oświaty.

O odpowiednie dostosowanie formy i warunków sprawdzianu/egzaminu rodzice/opiekunowie prawni ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian/egzamin gimnazjalny. Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią.

Dla uczniów przystępujących do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego opracowane są sposoby dostosowania warunków egzaminacyjnych (uczniowie z dysleksją otrzymują na sprawdzianie/egzaminie typ standardowy zestawu).

3. Uczeń zgłasza się na egzamin najpóźniej o godz. 820. Zamyka w szafkach uczniowskich odzież wierzchnią, torby i plecaki, a w sekretariacie wyłączony telefon komórkowy i wszystkie cenne rzeczy. O godzinie 830 należy zgłosić się przed salą, w której pisany będzie egzamin.

4. O godz. 835 zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście, losują numer stolika i zajmują wyznaczone im miejsca.

5. Przy wejściu każdy zdający otrzyma kartkę z numerem kodu, nazwiskiem i imionami oraz z datą urodzenia.

6. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz (na drugą część egzaminu). Na salę nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

7. Sprawdzian i egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 900. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

8. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu.

9. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego.

10. Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

11. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

12. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

13. W czasie trwania sprawdzianu bądź egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca ich przebiegu, a w szczególności:

a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

d. nie wypowiada uwag i komentarzy,

e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

f. nie korzysta z żadnych środków łączności.

14. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu czy egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia mu egzamin (część egzaminu) i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu.

15. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

16. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego:

- odkładają zamknięte arkusze na prawy brzeg stołu,

- nie rozmawiają i czekają aż podejdzie członek zespołu nadzorującego, sprawdzi poprawność kodowania i odbierze pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi.

- trzech ostatnich uczniów pozostaje w sali, aż do momentu zapakowania arkuszy w bezpieczne koperty.

17. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu lub egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali), lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w  miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się ?0?.

21. Najpóźniej na tydzień przed terminem sprawdzianu lub egzaminu uczniowie zostaną poinstruowani o poprawnym kodowaniu arkuszy i poprawnym zaznaczaniu wybranych odpowiedzi do pytań testowych.

22. Laureaci etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych składają u dyrektora szkoły dyplomy, poświadczające ten fakt. Dyrektor szkoły występuje do dyrektora OKE w Poznaniu z wnioskiem o zwolnienie laureatów z odpowiedniej części egzaminu.